taengggggg sooo prettyyyyyyyyyy *die*

130914 SNSD Jessica - Girls Generation World Tour in Jakarta [2] 

130914 SNSD Jessica - Girls Generation World Tour in Jakarta [1] 

130914 SNSD Taeyeon - Girls Generation World Tour in Jakarta [3] 

130914 SNSD Tiffany - Girls Generation World Tour in Jakarta [2] #GGTourINA2013

130914 SNSD Tiffany - Girls Generation World Tour in Jakarta [2] 

130914 SNSD Yoona - Girls Generation World Tour in Jakarta [3] #GGTourINA2013

130914 SNSD Yoona - Girls Generation World Tour in Jakarta [3] 

130914 SNSD Yoona - Girls Generation World Tour in Jakarta [2] 

130914 SNSD Yoona - Girls Generation World Tour in Jakarta [1] 

130914 SNSD Seohyun - Girls Generation World Tour in Jakarta #GGTourINA2013